تماس با ما | چیلر | سازنده سردخانه

تماس با ما – چیلر | سازنده سردخانه

تماس با ما

اطلاعات تماس
آدرس شرکت : ایران، مشهد ، بلوار معلم، شرکت صنایع برودتی برادران حقیقی

بخش تعمیرات  :  ایران ، مشهد ، بلوار توس    صنایع برودتی برادران حقیقی

38762118 51 98+

38762119 51 98+