ضریب عملکرد چیلرها | چیلر | سازنده سردخانه

ضریب عملکرد چیلرها – چیلر | سازنده سردخانه

Category Archives: ضریب عملکرد چیلرها

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی و تراکمی

چیلر

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی

  • ضریب عملکرد چیلرهای جذبی تک اثره بین ۰٫۶ الی ۰٫۸ است.
  • ضریب عملکرد چیلرهای جذبی دو اثره ۱ است.
  • ضریب عملکرد چیلرهای تراکمی بین ۲ تا ۶٫۱ است .